KALIKOSE HAIR DESIGN LTD

283 BARKHAM ROAD
RG41 4BY BARKHAM